Сагаан hараар! Cагаалганаар!

30.01 14:54
Эрхим хундэтэ нухэдууд! Таанадаа гаража байhан хухэ модон морин жэлээр амаршалаад, санасан ажал хэрэгтэнэй номуун есоор бутэжэ, дэлхэйдэ нэрэтэй, турэтэй амжалта тугэс, баян дэлгэр, энхэ мэндэ ябахыетнай хусэнэбди!
 
Уважаемые друзья!
 
Поздравляем вас с наступающим новым годом по лунному календарю!
Желаем вам высоких спортивных достижений на мировом уровне, благоденствия и достатка, здоровья, согласия и мира в ваших домах!  
 
 
С уважением, 
Методический отдел РСДЮСШОР 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1 
Республиканский центральный стадион, 2 этаж
тел: 8 (3012)21-38-32
сайт школы: байкал-олимп.рф